17:07, 09/09/2022

DP3: Nguyễn Đình Khái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 49,400 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: DP3
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,194,940 CP (tỷ lệ 13.89%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 49,400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,244,340 CP (tỷ lệ 14.47%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá mua và khối lượng bán không đáp ứng mong muốn
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2022.

  HNX