07:55, 04/08/2022

DP3: Nguyễn Đình Khái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 70,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Khái
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: DP3
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,194,940 CP (tỷ lệ 13.89%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư, tăng sở hữu cổ phần tại Công ty
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/09/2022.

  HNX