17:20, 12/05/2022

DPG: Bà Nguyễn Thị Việt Hà được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát từ 12/05/2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương công bố Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:


     

    Tài liệu đính kèm