16:24, 14/03/2022

DPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPH của CTCP Dược phẩm Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, số 71 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
            - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Thông báo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, Sửa đổi điều lệ công ty. Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thông báo chia cổ tức năm 2021, Thông qua quy chế nội bộ về quản trị...

  HNX