17:39, 15/08/2022

DRL: Bổ nhiệm Bà Trịnh Chu Khánh Nhiên giữ chức Kế toán trưởng thay thế cho Ông Phạm Đức Hùng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 thông báo thay đổi nhân sự - Kế toán trưởng như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE