17:52, 06/09/2022

DSD: Phạm Khắc Dương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Khắc Dương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: DSD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,568,800 CP (tỷ lệ 11.48%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu đầu tư cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/10/2022.

  HNX