16:41, 19/09/2022

DTA: Bổ sung giải trình chênh lệch KQKD BCTC bán niên 2022 trước và sau soát xét

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đệ Tam bổ sung giải trình chênh lệch KQKD BCTC bán niên 2022 trước và sau soát xét như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE