15:32, 15/06/2022

DTB: Phạm Thanh Kem - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 10,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Kem
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: DTB
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21,300 CP (tỷ lệ 1.37%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,300 CP (tỷ lệ 0.73%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không có
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 24/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 10/06/2022.

  HNX