15:47, 15/06/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Oánh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Quang Oánh
  - Mã chứng khoán: DTE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,156,565 CP (tỷ lệ 12.14%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 161,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,995,565 CP (tỷ lệ 11.82%)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/06/2022.

  HNX