16:42, 13/05/2022

DTE: Lê Hồ Hoàng Hà - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 69,900 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hồ Hoàng Hà
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: DTE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 90,827 CP (tỷ lệ 0.18%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90,827 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 69,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,927 CP (tỷ lệ 0.04%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Khớp lệnh không thành công
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 06/05/2022.

  HNX