Đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch

Loại sự kiện: Hạn chế giao dịch

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 01/11/2022

Tài liệu đính kèm