21:23, 08/07/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

Loại sự kiện: Kiểm soát

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 11/07/2022

Tài liệu đính kèm