Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

Loại sự kiện: Kiểm soát

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 11/07/2022

Tài liệu đính kèm