22:24, 04/10/2012

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch

Loại sự kiện: Tạm ngừng giao dịch

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 13/05/2011