21:57, 15/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Loại sự kiện: Cảnh báo

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 15/09/2022

Tài liệu đính kèm