21:33, 16/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

Loại sự kiện: Kiểm soát

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 22/09/2022

Tài liệu đính kèm