22:06, 25/07/2019

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

Loại sự kiện: Tạm ngừng giao dịch

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 24/07/2019

Tài liệu đính kèm