11:21, 11/03/2022

DUS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DUS của CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến tháng 4/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3. TP. Đà Lạt.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
  +Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  +Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Tờ trình thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022;
  + Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2022;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX