13:39, 07/12/2021

DUS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DUS của CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/12/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt, Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3. TP. Đà Lạt bắt đầu từ ngày 28/12/2021
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX