15:24, 07/06/2022

DVG: Trương Thị Mai - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 159,200 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Mai
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: DVG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 159,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160,200 CP (tỷ lệ 0.57%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường không thuận lợi
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 04/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 02/06/2022.

  HNX