14:01, 25/11/2022

DXG: Nghị quyết HĐQT về việc ngừng tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

    DXG: Nghị quyết HĐQT về việc ngừng tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ngừng tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm