DXV: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

DXV: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵngcông bố thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm