17:45, 23/06/2022

DZM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An
  Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông,
  phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

  HNX