06:54, 16/04/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited
  - Mã chứng khoán: EID
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,063,100 CP (tỷ lệ 7.09%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 25,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,040,700 CP (tỷ lệ 6.94%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/04/2022.

  HNX