14:46, 16/09/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
  - Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
  - Mối quan hệ: Vợ
  - Tỷ lệ nắm giữ: 2.51%
  - Mã chứng khoán: EID
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 834,300 CP (tỷ lệ 5.56%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 835,000 CP (tỷ lệ 5.57%)
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 376,500 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.51%
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1,211,500 CP
  - Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 8.08%
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/09/2022.

  HNX