16:32, 04/07/2022

EID: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục- Mã chứng khoán: EID
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 758,189 CP (tỷ lệ 5.05%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 720,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 38,189 CP (tỷ lệ 0.25%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 28/06/2022.

  HNX