15:10, 16/05/2022

EIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến tháng 06/2022, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
            - Địa điểm tổ chức họp: địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; kết quả hoạt đông năm 2021; kế hoạch năm 2022 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

  HNX