EMC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

EMC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm toán nội bộ như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm