EMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

EMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: hời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện – số 56 ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các vấn đề khác.

HNX