EVE: Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành và DS người lao động tham gia chương trình mua cổ phiếu ưu đãi từ cổ phiếu quỹ

EVE: Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành và DS người lao động tham gia chương trình mua cổ phiếu ưu đãi từ cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Everpia thông báo Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành và DS người lao động tham gia chương trình mua cổ phiếu ưu đãi từ cổ phiếu quỹ như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm