FIR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

FIR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm