08:17, 03/06/2022

FOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8,000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán-Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT-tầng 6. Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1. TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX