FPT Online: Chi phí tài chính "ghìm cương" lợi nhuận quý 3

FPT Online: Chi phí tài chính "ghìm cương" lợi nhuận quý 3

Với chi phí tài chính tăng "sốc", lãi ròng quý 3 của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, UPCoM: FOC) chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước trong khi lợi nhuận gộp tăng nhẹ 5%.

Tuy doanh thu thuần quý 3 của FOC giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 131 tỷ đồng nhưng với giá vốn giảm mạnh 27%, còn 41 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp tăng nhẹ 5%, đạt hơn 89 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 60% lên 68.3%.

Dù vậy, hoạt động tài chính kỳ này có doanh thu giảm 42%, còn hơn 5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng phi mã khiến lợi nhuận ròng của FOC lùi nhẹ, còn gần 43 tỷ đồng.

FOC không công bố thuyết minh nên không biết được chi phí tài chính tăng mạnh đến từ nguồn nào.

Sau 9 tháng đầu năm, FOC đạt gần gần 410 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 145 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 13% và 14% so với cùng kỳ.

Năm 2021, FOC đặt mục tiêu doanh thu đạt 700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 21% so với thực hiện năm 2020. Với kết quả đạt được, Công ty mới thực hiện được 60% chỉ tiêu doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của FOC giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Công ty tăng chi cho các khoản phải trả.

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của FOC giảm 27% so với đầu năm, còn gần 820 tỷ đồng.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 45% so với đầu năm, còn hơn 314 tỷ đồng. Đầu tư tài chính và các khoản phải thu ngắn hạn cũng đều giảm, lần lượt giảm 13% và 3%.

Công ty không ghi nhận dư nợ vay tổ chức tín dụng. Nợ phải trả ở thời điểm cuối quý 3 đều là các khoản ngắn hạn, giảm 27% so với đầu năm, còn gần 227 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút