10:14, 04/05/2022

FRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Mạnh
  - Mã chứng khoán: FRC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 179,800 CP (tỷ lệ 5.99%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 183,700 CP (tỷ lệ 6.12%)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/04/2022.

  HNX