14:38, 30/08/2022

FRC: Đặng Công Quang - Phó Giám đốc - đăng ký bán 3,500 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Công Quang
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
  - Mã chứng khoán: FRC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,500 CP (tỷ lệ 0.12%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,500 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/09/2022.

  HNX