14:08, 04/05/2022

FRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
  Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 – kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Một số vấn đề khác có liên quan.

  HNX