FRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

FRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 – kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.

HNX