09:03, 06/07/2022

FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Anh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
  - Mã chứng khoán: FRC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,300 CP (tỷ lệ 0.14%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,300 CP (tỷ lệ 0.14%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không được giá mong muốn
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 16/06/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 30/06/2022.

  HNX