FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: FRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,300 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,300 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không được giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/06/2022.

HNX