09:26, 26/05/2022

FTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTM của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)
            - Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp.

  HNX