FTS: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

FTS: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm