FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 26/09/2022

FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 26/09/2022

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 26/09/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm