FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 28/09/2022

FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 28/09/2022

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 28/09/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm