FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09/09/2022 đến 15/09/2022

FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09/09/2022 đến 15/09/2022

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 09/09/2022 đến 15/09/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm