14:32, 17/02/2022

GDW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 22/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, phường 14. quận Bình Thạnh, TP. HCM.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2021 và tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
  + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022;
  + Trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển nhiệm kỳ (2022-2027);
            - Nội dung họp: + Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Trình thù lao năm 2022 đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
  + Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  + Trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2022-2027)
  (Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại http://www.capnuocgiadinh.vn trước ngày 03/03/2022).

  HNX