GE2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (GE2)

GE2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (GE2)

.

Tài liệu đính kèm:
1.GE2_2022.4.29_0e11a77_1383.pdf
2.GE2_2022.4.29_6a2df74_1377_TB.pdf

HNX