17:05, 19/09/2022

GHC: Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Châu Tiểu Phụng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
  - Mã chứng khoán: GHC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32,300 CP (tỷ lệ 0.07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 32,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32,300 CP (tỷ lệ 0.07%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu chưa đạt theo kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 13/09/2022.

  HNX