16:31, 11/08/2022

GHC: Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc - đăng ký bán 32,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Châu Tiểu Phụng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
  - Mã chứng khoán: GHC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32,300 CP (tỷ lệ 0.07%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 32,300 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/09/2022.

  HNX