15:37, 09/04/2022

Giao dịch bổ sung - 1,506,800 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 17/04/2022

Tài liệu đính kèm