18:01, 22/07/2022

Giao dịch bổ sung - 21,450,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 29/07/2022

Tài liệu đính kèm