16:52, 05/09/2022

Giao dịch bổ sung - 39,004,714 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 09/09/2022

Tài liệu đính kèm