15:03, 17/10/2019

Giao dịch bổ sung - 510,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 31/08/2022

Tài liệu đính kèm