19:55, 29/07/2021

Giao dịch lần đầu - 11,500,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/01/1

Ngày thực hiện: 04/08/2021

Tài liệu đính kèm